Świat w kredycie – Kredyt hipoteczny w Hiszpanii Cz. 2

Świat w kredycie – Kredyt hipoteczny w Hiszpanii Cz. 2

Link do części pierwszej artykułu KLIK

A jak wygląda proces kredytowy? Na początku, oprócz wy­pełnionego wniosku kredytowego, banki wymagają z reguły dostarczenia:

(I) pasków płacowych z ostatnich 3 miesięcy, (II) wyciągów bankowych za ostatnie 3 miesiące, (III) kopii paszportu lub dowodu osobistego, (IV) kopii ostatniego PITu. To są dokumenty, których wymagają standardowo wszystkie banki, natomiast wszędzie możemy spodziewać się dodat­kowych wymagań w zakresie dostarczenia innych dokumen­tów stosowanych w procesie analizy kredytowej przez daną instytucję. Zazwyczaj maksymalna wartość kredytu jaką będziemy mo­gli otrzymać, będzie na takim poziomie by jego rata wraz ze spłatą pozostałych kredytów nie przekraczała 35-50% na­szych dochodów netto – w zależności od instytucji. W nie­których przypadkach banki doliczają do naszego dochodu netto określony % spodziewanych przychodów z najmu na­bywanej nieruchomości (maksymalnie 70%), które są wery­fikowane przez niezależnego rzeczoznawcę. Warto jednak zaznaczyć, że kluczowym elementem, który będzie wyznaczał poziom kredytu jest wycena nabywanej nieruchomości.

Niezależnie od tego o jaką kwotę będziemy wnioskować, wartość kredytu będzie stanowiła nie więcej niż wyznaczony przez bank % wyceny nabywanej nieruchomo­ści. Dla banku wyznacznikiem będą wyceny przygotowane jedynie przez grono akceptowalnych przez daną instytucję rzeczoznawców. Koszt takiej wyceny waha się od 200 do 1000 euro.

Trudno będzie otrzymać kredyt na więcej niż 80% wartości nieruchomości, jest to jednak w niektórych bankach możli­we, szczególnie jeśli nabywamy nieruchomość od banku, w którym chcemy zaciągnąć kredyt. Po kryzysie finansowym,banki w Hiszpanii posiadają wiele nieruchomości przejętych od kredytobiorców, którzy nie spłacali kredytów. Obecnie, że­by szybciej pozbyć się tych aktywów proponują finansowa­nie nawet 100% ich wartości. W przypadku tych nieruchomości można też liczyć na niższe oprocentowanie – np. na poziomie 2,95%. Maksymalny okres na jaki otrzymamy kredyt to 35 lat, nie więcej jednak niż różnica pomiędzy 75 lat a wiekiem najstar­szego kredytobiorcy. Z reguły, wnioskodawcy pow. 60 roku życia muszą mieć młodszych od siebie poręczycieli, którzy wykażą się zdolnością do spłaty kredytu samodzielnie.Na koniec procesu kredytowego, jeśli bank podejmie pozy­tywną decyzję o przyznaniu nam finansowania, otrzymamy wiążącą ofertę kredytową, której warunki znajdą sie w umo­wie kredytowej, jeśli przyjmiemy ofertę banku. Gdy już za­wrzemy z bankiem umowę, będziemy musieli ustanowić hipotekę zanim uruchomimy środki – w Hiszpanii dokonuje się tego u notariusza. Opłaty notarialne mogą wynieść od 250 do 1000 euro.

Pozostałe koszty, z którymi trzeba się liczyć przy zaciąga­niu kredytu hipotecznego w Hiszpanii, to: podatek stano­wiący 1,6% wartości hipoteki, opłata za wpis do rejestru (księgi wieczystej) – od 50 do 500 euro, w zależności od wartości hipoteki, opłaty administracyjne bankowe – 100-600 euro oraz prowizja przygotowawcza – 0,75% -1,5%. W zależności od regionu Hiszpanii, należy liczyć się również z innymi, dodatkowymi kosztami. Oprocentowanie kredytu zależne jest w największym od poziomu udziału własnego oraz rodzaju nabywanej nieruchomości. Ponie­waż kredyty udzielane są w euro, oprocentowanie jest niż­sze niż dla kredytów w porównywalnej kwocie dostępnych w Polsce. Przykładowo, zaciągając kredyt w wysoko­ści 150000 euro na 80% wartości nieruchomości nabywa­nej od banku, na okres 30 lat, płacilibyśmy raty na poziomie ok. 675 euro miesięcznie.
Okazuje się więc, że rynek nieruchomości w Hiszpanii nie jest dla Polaków niedostępny.

 

Jako rezydenci kraju należą­cego do Unii Europejskiej możemy zaciągnąć kredyt na za­kup domu lub apartamentu w nadmorskiej miejscowości finansując nawet 100% jego wartości. Zakres oczekiwanych dokumentów przez hiszpańskie instytucje nie jest zbyt obszerny chociaż występują istotne różnice pomiędzy ban­kami, których oferty również są bardzo zróżnicowane. Dla­tego decydując się na taką inwestycję, dobrze jest skorzystać z usług doświadczonego brokera – firmy znają­cej lokalny rynek i pośredniczącej w kontaktach pomiędzy klientem a bankiem.

 

 

Author: flavio

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *