Fundusze unijne na rozwój i restrukturyzacje gospodarek

Fundusze unijne to środki finansowe przekazywane krajom członkowskim UE na rozwój i restrukturyzacje gospodarek.Środki gromadzone są przez państwa członkowskie, two­rząc budżet Unii Europejskiej. Finansowanie budżetu, czyli pieniądze w budżecie Unii pochodzą z 3 źródeł podsta­wowych:

1. Z ceł pobieranych od towarów z państw, które nie są człon­kami Unii,

2. Z przychodów z podatku VAT, które każde Państwo człon­kowskie wpłaca do budżetu,

3. Z wpłat składek, które każde Państwo członkowskie wpła­ca do wspólnej kasy.

Składka ta wynosi 0,73% Produktu Narodowego Brutto. 1% przychodów budżetu unijnego pochodzi ze składek wpła­canych przez Państwa spoza Unii do wspólnych, programów unijnych, z podatków pracowników i urzędników unijnych, a także z kar finansowych nakładanych na przedsiębiorstwa, które łamią przepisy.

Wielkość budżetu zależy jednak przede wszystkim od wysoko­ści składek członkowskich krajów należących do wspólnoty, czyli od poziomu gospodarczego krajów członkowskich. Pań­stwa bogatsze wpłacają znacznie więcej, a mimo to nie otrzy­mują więcej dotacji. Polska należy do tych krajów, które otrzymują więcej niż wpłacają. Na przykład w 2007 roku do Pol­ski trafiło 7,8 miliardów Euro. Co daje 7,4 % wszystkich środ­ków unijnego budżetu. Po wpłaceniu przez nas naszej składki do budżetu unijnego w Polsce zostało 5,1 miliarda Euro.

NA CO WYDAWANE SĄ PIENIĄDZE UNIJNE?

Środki unijne wydawane są na wspólna politykę rolna, na po­litykę spójności i konkurencyjności, co ma wpłynąć pozytyw­nie na rozwój m.in. rolnictwa, kultury, szkolnictwa, infrastruktury, bezpieczeństwa. Z Budżetu Unia finansuje również koszty administracyjne utrzymania Unii, a także po­moc humanitarną wpierającą dla krajów nie będących człon­kami. W ostatnim programie unijnym na lata 2007-2013 po raz pierwszy Unia przeznaczyła więcej środków na fun­dusze spójności i konkurencyjności niż na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Dzięki dotacjom unijnym, Polska może osiągnąć wysoki roz­wój gospodarczy. Każdy może otrzymać dotację na rozwój własnej firmy, udział w szkoleniach, realizację pomysłów w dziedzinie kultury czy życia społecznego.

CO ZROBIĆ, ABY STARAĆ SIĘ 0 FINANSOWANIE Z KTÓREGOŚ FUNDUSZU?

1. Określić i wybrać miejsce gdzie chce się realizować swój projekt. Określić województwo.Można skorzystać z internetowej wyszukiwarki programów unijnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

2. Następnie należy określić główną dziedzinę, w której chcemy realizować projekt:

Do wyboru mamy następujące dziedziny:

– Badania i rozwój

– Edukacja

– Energetyka

– Gospodarka odpadami

– Gospodarka wodno – ściekowa

– Kultura i sztuka

– Medycyna i zdrowie

– Ochrona granic

– Ochrona środowiska

– Rozwój środowiska

– Rozwój lokalny

– Społeczeństwo informacyjne

– Transport

– Turystyka

– Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

– Zatrudnienie i integracja społeczna

 

 

3. Jeśli już zdecydujemy się w jakiej dziedzinie będziemy działać, musimy dokonać wyboru bardziej szczegółowego, jeśli wybieramy edukację, musimy koniecznie określić, jakie będą nasze działania np. budowa lub adaptacja obiektów edukacyjnych, a może nauczanie języków lub nowe progra­my nauczania.

4. Kolejnym krokiem jest określenie beneficjenta, którym bę­dziemy, to znaczy określenie czy to mała firma czy samorząd, media, kto może realizować wybrany projekt. Jeśli robimy to przez wyszukiwarkę programów unijnych to lista beneficjentów wyświetli się na podstawie wybranych wcześniej możliwości.

5. Po określeniu, którym beneficjentem jesteśmy, dostajemy informacje o dofinansowaniu.

Oczywiście można też udać się do centrum informacyjnego o funduszach unijnych, które działają na terenie całego kra­ju. Uzyskanie informacji jest możliwe również telefonicznie lub osobiście w Centralnym Punkcie Informacyjnym Fundu­szy Europejskich, Warszawa ul. Żurawia 3/5 Żeby uzyskać informacje o funduszach czy dotacjach w punktach informacyjnych, musimy mieć przygotowane na­stępujące informacje:

– Kto stara się o dofinansowanie?

– Osoba, chcąca założyć działalność gospodarczą,

– Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót),

– Organizacja pozarządowa,

– Administracja publiczna,

– Instytucja kultury,

– Rolnik,

– Instytucja naukowo-badawcza,

– Osoba fizyczna,

– Szkoła wyższa,

– Jednostka szkolnictwa powszechnego,

– Inna

– Na jakim terenie w jakim województwie realizowany bę­dzie projekt, określić czy obszar wiejski czy miejski?

– Musimy mieć przygotowany krótki opis projektu

– Określić szacunkowy koszt, budżet projektu.

Pożyczka, Kredyt, Chwilówka, Pożyczka bez BIK, Pożyczka Online, Pożyczka bez KRD, Kredyt na dowolny cel, Kredyt konsolidacyjny, Chwilówka do domu, Tanie pożyczki i kredyty, Kredyty gotówkowe


Author: flavio

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *