Roszczenia z umowy kredytu złotówkowego denominowanego we franku szwajcarskim Cz. 2

Roszczenia z umowy kredytu złotówkowego denominowanego we franku szwajcarskim Cz. 2

Przejdź do części pierwszej artykułu KLIK

Po drugie: Trybunał podkreślił, że warunek określający głów­ny przedmiot umowy jest wyłączony z oceny nieuczciwego charakteru tylko wtedy, gdy został on sformułowany w spo­sób jednoznaczny i zrozumiały. Wymóg ten nie dotyczy tylko jednoznaczności i zrozumiałości pod względem formalnym i czysto gramatycznym, ale oznacza, że umowa kredytu mu­si w sposób przejrzysty przedstawiać specyfikę mechanizmu przeliczania waluty obcej i powody jego zastosowania.


W efekcie do Kuria należy ustalenie, czy właściwie poinfor­mowany oraz dostatecznie uważny przeciętny konsument może, na podstawie form zachęty stosowanych przez kredy­todawcę w procesie negocjacji umowy i dostarczonych na tym etapie informacji, nie tylko dowiedzieć się o istnieniu różnicy między kursem sprzedaży a kursem kupna waluty ob­cej, ale również oszacować skutki zastosowania kursu sprze­daży przy obliczaniu rat kredytu, a w rezultacie także całkowity koszt zaciągniętego przez siebie kredytu.

Wreszcie Trybunał stwierdził, że w sytuacji gdy wykreślenie nieuczci­wego warunku prowadziłoby (jak w przedmiotowej sprawie) do nie­możności wykonania umowy, dyrektywa nie stoi na przeszko­dzie, by sąd krajowy zastąpił ów warunek przepisem prawa krajowego o charakterze dyspozytywnym. Takie podejście po­zwala na osiągnięcie celu dyrektywy, którym jest między inny­mi ustanowienie równowagi między stronami i zachowanie – tak dalece, jak to możliwe – ważności umowy jako takiej. W przeciwnym wypadku sąd byłby w rezultacie zobowiązany stwierdzić nieważność umowy, co skutkowałoby postawieniem pozostałej do spłaty kwoty kredytu w stan natychmiastowej wy­magalności, a to z kolei mogłoby przekraczać finansowe moż­liwości kredytobiorcy i z tego względu penalizować raczej jego aniżeli kredytodawcę, którego takie konsekwencje nie odstra­szyłyby od wprowadzania tego rodzaju warunków do propo­nowanych przez siebie umów.

Wyrok TS pokazuje pewną drogę do podważenia skuteczno­ści umów kredytowych denominowanych w walutach obcych i daje nadzieję zwłaszcza tysiącom posiadaczy walutowych kredytów hipotecznych. Należy jednak pamiętać, że – w kon­tekście prezentowanego orzeczenia – kluczowa jest jasność i zrozumiałość sformułowań odnośnych postanowień konkret­nych umów kredytowych, która każdorazowo będzie podlega­ła ocenie sądów krajowych rozpatrujących podobne sprawy.

A CO SIĘ DZIEJE W POLSCE? POMIMO OBOWIĄZYWANIA REKOMENDACJI W i S (KNF)

Dnia 26 września 2014 r. Kancelaria PZ Capital dla swoich Mandantów i osób zainteresowanych problemem społecz­nym zorganizowała drugą konferencję na temat: Roszczenia z umowy kredytu we franku szwajcarskim Pan Stanisław Adamczyk (Fundacja Jesteśmy Zmianą), wy­głosił referat na temat analizy ekonomicznej kredytów indek­sowanych do CHF w kontekście społecznej odpowiedzialności sektora bankowego. Prelegent wskazywał, że to nie jest winą kredytobiorców, iż zostali wciągnięci w machinę bankową.


Omawiane były podstawy powództw przeciwko bankom i dotychczasowe sukcesy. W Polsce toczy się obecnie kil­kadziesiąt postępowań z powództwa indywidualnego i gru­powego obejmujących roszczenia prawie 4000 osób. Problem dotyczy łącznie (wg danych KNF) 700 000 osób poszkodowanych. Kancelaria PZ Capital prowadzi ok. 100 procesów.

Przejdź do części pierwszej artykułu KLIK

Pożyczka, Kredyt, Chwilówka, Pożyczka bez BIK, Pożyczka Online, Pożyczka bez KRD, Kredyt na dowolny cel, Kredyt konsolidacyjny, Chwilówka do domu, Tanie pożyczki i kredyty, Kredyty gotówkowe


Author: flavio

Share This Post On

1 Comment

  1. Wie ktoś może co z ustawą o Frankowiczach co miał rząd wprowadzić ?

    Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *